قوانین و مقررات

1- سفارشات مشتریان به آدرسی که در پروفایل بارگزاری می شود ارسال می شود لذا لطفا در مورد صحت آدرس و شماره های تماس دقت نمایید.

2- درصورت ارسال بار توسط ناوگان دربینو، مبلغ کرایه حمل و نقل بر اساس کمترین نرخ مصوب شرکت های حمل و نقل تعیین می شود.

3- سفارشات تهران در همان روز و سفارش های شهرستان ها نیز در همان روز سفارش تحویل باربری خواهد شد.